Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít)
    tình trạng bừa bộn; hành động làm hỏng (cái gì)
    make a complete muck-up of something
    làm hỏng hoàn toàn việc gì