Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motiveless /'məʊtivless/  

  • Tính từ
    không có động lực, không có lý do
    an apparently motiveless crime
    một tội ác bề ngoài xem như không có động lực thúc đẩy (không có lý do)