Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

motherhood /'mʌðəhʊt/  

  • Danh từ
    chức năng làm mẹ; đạo làm mẹ