Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mortification /,mɔ:tifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự mất thể diện, sự tủi nhục