Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moroseness /mə'rəʊsnis/  

  • Danh từ
    sự rầu rĩ, sự ủ ê