Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trì độn, ngờ nghệch
    a moronic laugh
    cái cười ngờ nghệch