Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mordacious /mɔ:'deiʃəs/  

  • Tính từ
    gậm mòn, ăn mòn
    chua cay, đay nghiến, châm chọc (lời nói...)