Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moralism /'mɔrəlizm/  

  • Danh từ
    tính hay răn dạy
    câu châm ngôn
    sự theo đúng luân thường đạo l