Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không [có] trăng
    a moonless night
    đêm không trăng