Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monumentally /mɒnjʊ'mentəli/  

  • Phó từ
    cực kỳ
    monumentally stupid
    cực kỳ ngốc nghếch