Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

monitory /'mɔnitəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự báo trước (nguy hiểm...)
    để răn bảo
    Danh từ
    thư khuyên bảo ((như) monitory letter)