Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

molestation /mɒle'stei∫n/  

  • Danh từ
    người tấn công và gây hại
    sự cưỡng dâm