Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lao lực; công việc lao lực
    sự hỗn loạn, sự lộn xộn
    Nội động từ
    lao lực