Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modulation /,mɒdjʊ'lei∫n/  /,mɑ:dʒə'lei∫n/

  • Danh từ
    sự biến điệu
    sự chuyển gam (nhạc)
    sự điều biến