Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng Mod) (Anh)
    thành viên nhóm mod (ăn mặc hợp thời trang, thích đi xe máy xcu-tơ, vào những năm 1960 ở Anh)

    * Các từ tương tự:
    MOD, mod cons, modal, modality, mode, Mode of production, model, modeller, modelling