Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải) cột buồm phía lái ((như) mizen mast)
    buồm nhỏ phía lái ((như) mizen sail)