Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mitigation /,miti'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm nhẹ, sự làm dịu
    say something in mitigation of somebody's faults
    nói cái gì để làm nhẹ bớt lỗi của ai