Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misusage /'mis'ju:zidʤ/  

 • Danh từ
  sự dùng sai, sự lạm dụng
  sự hành hạ, sự bạc đãi, sự ngược đãi
  Ngoại động từ
  dùng sai, lạm dụng
  hành hạ, bạc đâi, ngược đãi