Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistranslation /,mistræns'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự dịch sai
    bản dịch sai