Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistranslate /,mistræns'leit/  

  • Động từ
    dịch sai