Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mistiness /'mistinis/  

  • Danh từ
    trạng thái mù sương
    sự mập mờ, sự không rõ ràng