Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mismanagement /,mis'mænidʒmənt/  

  • Danh từ
    sự quản lý tồi, sự quản lý kém