Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misemploy /'misim'plɔi/  

  • Ngoại động từ
    dùng sai, sử dụng sai