Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscreation /'miskri:'eiʃn/  

  • Danh từ
    sự tạo ra méo mó, sự tạo ra kỳ quái
    người kỳ quái; vật kỳ quái