Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mischievously /'mist∫ivəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tinh nghịch, [một cách] tinh quái
    [một cách] láu lỉnh
    [một cách] ác ý