Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mischief-maker /'mist∫ifmeikə[r]/  

  • Danh từ
    người gây bất hoà