Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscellanea /misi'leiniə/  

  • Danh từ số nhiều
    mớ hỗn hợp tài liệu giấy tờ
    tập bút ký tạp văn