Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscalculation /,miskælkju'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự tính sai, sự tính nhầm