Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misbelief /'misbi'li:f/  

  • Danh từ
    sự tin tưởng sai
    tín ngưỡng sai lầm