Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misappropriation /,misəprəʊpri'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự lạm tiêu, sự biển thủ