Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ghét người

    * Các từ tương tự:
    misanthropic[al], misanthropical