Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miraculously /mi'rækjələsli/  

  • Phó từ
    [một cách] thần diệu
    [một cách] kỳ lạ, [một cách] phi thường