Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minotaur /'mainətɔ:/  

  • Danh từ
    quỷ đầu trâu (thần thoại Hy-Lạp)