Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minatory /'minətəri/  /'minətɔ:ri/

  • Tính từ
    đe doạ, hăm doạ
    minatory actions
    hành động đe doạ