Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minacious /mi'neiʃəs/  

  • Tính từ
    đe doạ, hăm doạ