Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

milliner /ˈmɪlənɚ/  

  • noun
    plural -ners
    [count] :a person who designs, makes, or sells women's hats

    * Các từ tương tự:
    millinery