Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

migration /mai'grei∫n/  

  • Danh từ
    (cũng transmigration) sự di trú
    số người di trú; số con vật di trú