Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thông tục) sự mếch lòng, sự phật
  Nội động từ
  (thông tục) (+ with, at) lấy làm mếch lòng, lấy làm phật
  Ngoại động từ
  làm mếch lòng, làm phật

  * Các từ tương tự:
  miffed