Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

middle-of-the-roader /'midləvðə'roudə/  

  • Danh từ
    người đứng giữa; người ôn hoà, người không cực đoan