Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miasmatic /mi'æzməl/  

  • Tính từ
    có khí độc, đầy chướng khí, đầy âm khí