Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mettlesome /'metlsəm/  

  • Tính từ
    hăng máu lên (ngựa)