Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metonymy /mi'tənimi/  

  • Danh từ
    (văn học) hoán dụ