Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đo lường chính thức
    thuế đo lường

    * Các từ tương tự:
    metagenesis, metagenetic