Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) giữa; ở giữa; hướng vào giữa