Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meretriciousness /,meri'tri∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính chất chỉ hào nhoáng bề ngoài