Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chủ nghĩa trọng thương
    Triết lý kinh tế của các nhà buôn và các chính khách thế kỷ XVI và XVII. Tư tưởng này phụ thuộc vào một nhà nước mạnh và can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế