Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mùi hôi; hơi độc, khí độc (từ đất bốc lên)