Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mentation /men'teiʃn/  

  • Danh từ
    trạng thái tâm lý, quá trình tâm lý; tâm trạng
    tác dụng tinh thần, tác dụng tâm l