Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mensuration /,mensjʊ'rei∫n/  

  • Danh từ
    (cũ)
    phép đo lường
    sự đo lường