Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medicament /mə'dikəmənt/  

  • Danh từ
    thuốc, dược phẩm